Εξαντλημένη έκδοση

 

Το αρχείο μου λέει ότι η ψηφιοποίηση έγινε 14 Μάη του 2011.

Ο κόσμος αλαλάζει για τη ΝΑΤΟϊκή "επανάσταση" που σαρώνει τη Λιβύη, ενάντια σε άλλον ένα "μισητό δικτάτορα".

Αυτή τη μέρα, ο υποφαινόμενος ψηφιοποιεί Το Πράσινο Βιβλίο του Μουαμάρ Αλ Καντάφι, που γράφηκε το 1976 και είχε κυκλοφορήσει στα ελληνικά τα πρώτα χρόνια του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία, το 1982.

Το προσθέτει στη βιβλιοθήκη του Αθηναϊκού Indymedia, αλλά για κάποιον "ανεξήγητο λόγο" σε λίγα λεπτά το βιβλίο εξαφανίζεται! Προσπαθεί επανειλημμένα να το αναρτήσει και πάλι, επικοινωνεί με το μέσο χωρίς καμία ανταπόκριση. Προφανώς η φιλο-ΝΑΤΟϊκή γραμμή που έχει κατά περιόδους αγκαλιάσει στοργικά το κίνημα στην Ελλάδα, "κατέλαβε" το Indymedia.

Αυτή ήταν και η τελευταία φορά που προσπάθησα να συνεισφέρω κάτι στο Indymedia. Σχεδόν 6 χρόνια μετά, το ξαναβρήκα σε έναν φάκελο, το επανεπεξεργάστηκα λιγάκι και το ανέβασα στη μεγάλη διεθνή βιβλιοθήκη Library Genesis. Ίσως μετά από όλες τις εξελίξεις που μεσολάβησαν, κάποιοι να ενδιαφέρονται.


Ακολουθεί η περιγραφή από το οπισθόφυλλο του βιβλίου:

Η πολιτική φιλοσοφία του Μουαμάρ αλ Καντάφι (7 Ιουνίου 1942 - 20 Οκτωβρίου 2011) περιλαμβάνεται στο «Πράσινο Βιβλίο», το οποίο εκδόθηκε το 1976.

-------

Εκείνο πού διακρίνει τό στοχαστή Μουάμαρ άλ Καντάφι είναι δτι δέν παρουσιάζει τις σκέψεις του γιά χλιδή καί διασκέδαση, ούτε τις παρουσιάζει στούς θαμώνες των σαλονιών, όπου ή σκέψη μετατρέπεται σέ αινίγματα γιά τέρψη τών άργόσχολων πού άγναντεύουν άπό τό πεζοδρόμιο τής ζωής...

Η σκέψη τοϋ Μουάμαρ άλ Καντάφι έρμηνεύει τή ζωή καί άναβλύζει άπό τήν καρδιά της... άπό τις καρδιές τών τυραννισμένων, τών καταδυναστευμένων, τών καταλυπημένων καί τών στερημένων... άπό τήν καρδιά τής άεί διευρυνόμενης καί άγωνιζόμενης πραγματικότητας, σέ άναζήτηση κάτι καλύτερου καί ωραιότερου. Αύτό μάς έξηγεϊ πώς έγινε τό πρώτο μέρος τοϋ Πράσινου Βιβλίου ένα πραγματικό ξεκίνημα τής έποχής τών Μαζών, ένώ τό δεύτερο Μέρος άντιπροσωπεύει μιά Παγκόσμια Οικονομική Επανάσταση πού σφυροκοπά τις ξεπερασμένες οικονομικές δομές, γιά νά καταρρεύσουν τσακίζοντας τούς έκμεταλλευτές...

Τό τρίτο Μέρος τοϋ Πράσινου Βιβλίου άποτελεϊ άδιαφιλονίκητα τήν άρχή μιάς κοινωνικής έπανάστασης, δπου βρίσκεται ή όρθόδοξη έρμηνεία τής ίστορίας, ή λύση τοϋ προβλήματος τοϋ άγώνα τοϋ άτόμου στήν άνθρώπινη ζωή καί λύση τοϋ προβλήματος τοϋ άνδρα καί τής γυναίκας πού έξακολουθεϊ νά είναι άλυτο. Περικλείνει άκόμη τή λύση τοϋ προβλήματος τών Μειονοτήτων καί τών Μαύρων, γιά τήν άνοικοδόμηση τής κοινωνικής ζωής πάνω σέ στέρεα θεμέλια.

Αιώνια σκέψη είναι έκείνη πού συμβαδίζει μέ τή ζωή... έκείνη πού άναβλύζει άπό τήν καρδιά της... Αύτή είναι ή σκέψη τού Μουάμαρ άλ Καντάφι.

Ό Εκδότης

 

MEGA

Library Genesis